2016-08-01

Nordnet: månadsstatistik juli

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I juli gjordes 1 601 153  avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 76 245 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i juli till 528 600, vilket är 5 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 681 200 stycken, motsvarande en ökning med 7 400 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 1 000 miljoner SEK och sparkapitalet till 216 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av juli till 7,9 miljarder SEK. Från och med maj 2016 inkluderas bolån i den totala utlåningen. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

Juli Juli Förändring Juni Förändring
2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut
Sverige 850 447 675 228 25,9% 1 026 837 -17,2%
Norge 191 505 178 552 7,3% 251 663 -23,9%
Danmark 281 171 322 060 -12,7% 371 522 -24,3%
Finland 278 030 282 907 -1,7% 291 127 -4,5%
Totalt 1 601 153 1 458 747 9,8% 1 941 149 -17,5%
Snitt per börsdag 76 245 63 424 20,2% 97 057 -21,4%
Omsatt handelsbelopp cash market
(MSEK)*
54 722 55 828 -2,0% 66 479 -17,7%
Aktiva kunder 528 600 466 800 13,2% 523 200 1,0%
Aktiva konton 681 200 594 800 14,5% 673 800 1,1%
Nettosparande (MSEK) 1 000 2 100 -52,4% 2 400 -58,3%
Sparkapital (Mdr SEK) 216 200 7,9% 205 5,6%
Värdepappersbelåning exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 652 4 070 14,3% 4 548 2,3%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 900 2 398 21,0% 2 844 2,0%
Bolån (MSEK)** 369 246 49,8%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Twitter @Nordnet

Denna information är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti  2016 kl. 13:30 CET.


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.