2023-07-05

Nordnet: Månadsstatistik juni

I juni gjordes 3 637 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 175 000 avslut per börsdag. Nya kunder i juni uppgick till 12 500 och antalet nya kunder under 2023 är 78 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av juni till 1 786 300. Nettosparandet i juni var 3,3 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 14,0 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juni var 798 miljarder SEK och utlåningen 28,7 miljarder SEK.

Juni Maj Förändring Juni Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 786 300 1 773 800 0,7% 1 643 000 8,7%
Nettosparande (Mdr SEK) 3,3 1,4 135,7% 1,7 94,1%
Sparkapital (Mdr SEK) 798 775 3,0% 691 15,4%
varav inlåning (Mdr SEK) 73 73 -1,1% 85 -14,8%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 13,8 13,6 1,6% 12,4 11,2%
Bolån 11,0 10,9 0,5% 10,3 7,0%
Privatlån 3,9 4,0 -0,5% 4,0 -2,6%
Total utlåning 28,7 28,4 0,9% 26,7 7,5%
Antal avslut[3]
Sverige 1 452 000 1 740 700 -16,6% 1 574 100 -7,8%
Norge 791 400 734 400 7,8% 1 032 000 -23,3%
Danmark 758 200 723 100 4,9% 754 900 0,4%
Finland 636 000 684 900 -7,1% 746 400 -14,8%
Totalt 3 637 600 3 883 100 -6,3% 4 107 400 -11,4%
Andel avslut utanför hemmamarknad 28,1% 25,2% 2,9% 25,8% 2,3%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 72 600 84 900 -14,5% 78 700 -7,8%
Norge 36 000 38 700 -7,0% 49 100 -26,7%
Danmark 36 100 38 100 -5,2% 35 900 0,6%
Finland 30 300 32 600 -7,1% 35 500 -14,6%
Totalt 175 000 194 300 -9,9% 199 200 -12,1%

[1] Siffrorna avseende juni 2023 är preliminära. 
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel. 
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden. 
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.