2016-06-01

Nordnet: månadsstatistik maj

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I maj gjordes 1 621 814 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 79 113 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i maj till 517 000, vilket är 5 500 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 664 900 stycken, motsvarande en ökning med 7 600 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i maj preliminärt till 1 000 miljoner SEK och sparkapitalet till 205 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av maj till 7,2 miljarder SEK. Från och med maj månad inkluderas även bolån i den totala utlåningen. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

   Maj Maj Förändring April Förändring
   2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut               
Sverige 873 930 673 560 29,7% 971 969 -10,1%
Norge 220 835 175 575 25,8% 258 009 -14,4%
Danmark 293 520 275 741 6,4% 310 169 -5,4%
Finland 233 529 244 510 -4,5% 300 840 -22,4%
Totalt 1 621 814 1 369 386 18,4% 1 840 987 -11,9%
Snitt per börsdag 79 113 74 021 6,9% 87 666 -9,8%
Omsatt handelsbelopp
cash market (MSEK)*
53 227 53 854 -1,2% 64 744 -17,8%
Aktiva kunder 517 000 458 900 12,7% 511 500 1,1%
Aktiva konton 664 900 583 200 14,0% 657 300 1,2%
Nettosparande (MSEK)** 1 000 -2 450 700 42,9%
Sparkapital (Mdr SEK) 205 198 3,8% 199 3,0%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 383 3 901 12,4% 4 610 -4,9%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 788 2 340 19,1% 2 748 1,5%
Bolån (MSEK)*** 49
* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.
** Ett kapital om 0,4 miljarder har under maj flyttats från Nordnet till Söderberg & Partners till följd av det minskade partnersamarbetet. Totalt har 9,9 miljarder relaterat till Söderberg & Partners flyttats från Nordnet. 
*** Nordnet lanserade bolån i april 2016. Utlåningsvolymen redovisas för första gången i maj 2016, vilket är anledningen till att det inte finns några jämförelsesiffror.

 Maj blev överlag en bra månad på de nordiska börserna. Index på samtliga marknader steg trots gott om orosmoln, som exempelvis Storbritanniens kommande EU-omröstning med risk för Brexit. Sparkapitalet för Nordnets kunder uppgår nu till 205 miljarder kronor, vilket är den högsta nivån i Nordnets historia, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet.

Se vd Håkan Nyberg och kommunikationschef Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 16:15 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @CEONordnet eller @Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016 kl 16:00 (CET). 

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.