2023-12-05

Nordnet: Månadsstatistik november

I november gjordes 4 048 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 185 800 avslut per börsdag. Nya kunder i november uppgick till 12 300 och antalet nya kunder under 2023 är 141 600. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av november till 1 849 400. Nettosparandet i november var 3,5 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 31,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista november var 798 miljarder SEK och utlåningen 29,5 miljarder SEK.

Inlåningen uppgick till 66,2 miljarder SEK i november. Trots positivt nettosparande minskade inlåningen med 3,4 miljarder SEK jämfört med oktober till följd av kunders nettoköp samt en valutaeffekt på 1,3 miljarder SEK då den svenska kronan stärktes.

November Oktober Förändring November Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 849 400 1 837 100 0,7% 1 700 300 8,8%
Nettosparande (Mdr SEK) 3,5 2,9 20,7% 0,8 337,5%
Sparkapital (Mdr SEK) 798 771 3,6% 730 9,4%
varav inlåning (Mdr SEK) 66 70 -4,9% 84 -21,4%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 14,3 14,2 0,6% 12,1 18,2%
Bolån 11,3 11,3 0,5% 10,8 4,6%
Privatlån 3,9 3,9 0,5% 4,1 -5,1%
Total utlåning 29,5 29,4 0,6% 27,0 9,2%
Antal avslut[3]
Sverige 1 605 900 1 649 700 -2,7% 1 900 800 -15,5%
Norge 868 200 942 400 -7,9% 994 800 -12,7%
Danmark 758 900 761 800 -0,4% 812 500 -6,6%
Finland 815 100 914 100 -10,8% 925 900 -12,0%
Totalt 4 048 100 4 268 000 -5,2% 4 634 000 -12,6%
Andel avslut utanför hemmamarknad 25,3% 24,0% 1,3% 25,6% -0,3%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 74 700 75 000 -0,4% 88 400 -15,5%
Norge 39 500 42 800 -7,7% 45 200 -12,6%
Danmark 34 500 34 600 -0,3% 36 900 -6,5%
Finland 37 100 41 600 -10,8% 42 100 -11,9%
Totalt 185 800 194 000 -4,2% 212 600 -12,6%

[1] Siffrorna avseende november 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4]Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Bilder