2016-11-01

Nordnet: månadsstatistik oktober

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I oktober gjordes 1 998 307 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 95 157 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i oktober till 551 800, vilket är 6 200 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 714 200 stycken, motsvarande en ökning med 8 600 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i oktober preliminärt till 900 miljoner SEK och sparkapitalet till 228 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av oktober till 9,0 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

   Oktober Oktober Förändring September Förändring
   2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut               
Sverige 1 124 852 989 383 13,7% 1 047 318 7,4%
Norge 275 325 232 692 18,3% 236 618 16,4%
Danmark 286 151 340 308 -15,9% 286 584 -0,2%
Finland 311 979 318 321 -2,0% 290 944 7,2%
Totalt 1 998 307 1 880 704 6,3% 1 861 464 7,4%
Snitt per börsdag 95 157 87 475 8,8% 84 612 12,5%
Omsatt handelsbelopp
cash market (MSEK)*
65 103 76 218 -14,6% 64 941 0,2%
Aktiva kunder 551 800 479 800 15,0% 545 600 1,1%
Aktiva konton 714 200 612 400 16,6% 705 600 1,2%
Nettosparande (MSEK) 900 900 0,0% 900 0,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 228 197 15,7% 225 1,3%
Värdepappersbelåning (MSEK)** 5 161 4 266 21,0% 4 894 5,5%
Utlåning Privatlån (MSEK) 3 071 2 522 21,8% 3 022 1,6%
Bolån (MSEK)*** 756 599 26,2%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Utlåning exklusive pantsatta likvida medel

*** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

Se Håkan Nyberg och CCO Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 14:45 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet och @CEONordnet.  

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, Vd                                                          
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904                        

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 11:30 CET.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.