2016-10-03

Nordnet: månadsstatistik september

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I september gjordes 1 861 464 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 84 612 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i september till 545 600, vilket är 11 000 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 705 600 stycken, motsvarande en ökning med 16 000 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 900 miljoner SEK och sparkapitalet till 225 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av september till 8,5 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

   September September Förändring Augusti  Förändring
   2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut               
Sverige 1 047 318 840 959 24,5% 1 078 514 -2,9%
Norge 236 618 181 001 30,7% 238 358 -0,7%
Danmark 286 584 276 812 3,5% 354 143 -19,1%
Finland 290 944 296 130 -1,8% 292 178 -0,4%
Totalt 1 861 464 1 594 902 16,7% 1 963 193 -5,2%
Snitt per börsdag 84 612 72 496 16,7% 85 356 -0,9%
Omsatt handelsbelopp cash
market (MSEK)*
64 941 62 228 4,4% 66 694 -2,6%
Aktiva kunder 545 600 476 000 14,6% 534 600 2,1%
Aktiva konton 705 600 607 000 16,2% 689 600 2,3%
Nettosparande (MSEK) 900 -1 000 1 300 -30,8%
Sparkapital (Mdr SEK) 225 185 21,4% 221 2,0%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 909 4 108 19,5% 4 855 1,1%
Utlåning Privatlån (MSEK) 3 022 2 474 22,2% 2 961 2,1%
Bolån (MSEK)** 599 491 22,1%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

Se Håkan Nyberg och CCO Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 14:45 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet och @CEONordnet.  

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, Vd                                                          
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904 

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 13:20 CET.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.