2022-02-11

Nordnet presenterar uppdaterade finansiella mål

Nordnet presenterar idag uppdaterade finansiella mål på medellång sikt. På den kapitalmarknadsdag som bolaget idag anordnar kommer vd och koncernledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet och strategi samt kommentera de nya finansiella målen.

Nordnets uppdaterade finansiella mål på medellång sikt är följande:

  • Årlig kundtillväxt på omkring 15 procent.
  • Genomsnittligt sparkapital per kund (definierat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund de senaste tolv månaderna) uppgående till omkring 450 000 kronor.
  • Intäkter i relation till sparkapital (definierat som intäkter justerade för jämförelsestörande poster de senaste tolv månaderna i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet för samma period) uppgående till omkring 0,45 procent.
  • Årlig ökning av justerade rörelsekostnader med omkring 5 procent.

Bolagets utdelningspolicy är oförändrad, och det är Nordnets avsikt att till aktieägarna dela ut 70 procent av resultatet efter skatt.

Denna information är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-11 09:30 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.