2022-03-18

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Från och med idag, fredagen den 18 mars 2022, finns års- och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

– 2021 blev ett fantastiskt tillväxtår för Nordnet. Intäkterna för helåret summerar till 3,63 miljarder och kostnaderna till 1,14 miljarder. Sammantaget sett gör vi för 2021 en vinst före skatt på 2,45 miljarder vilket är vårt bästa helårsresultat någonsin och drygt 50 procent högre än för 2020. Likaså är kundtillväxt, antal börsaffärer, nettosparande, sparkapital och utlåning på nya rekordnivåer. Ett stort tack till alla kunder och medarbetare som har tagit Nordnet till nya höjder, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under året

 • Bästa helårsresultatet någonsin, vinst före skatt på 2,45 miljarder.
 • Nettosparande 83 miljarder och 71,6 miljoner affärer – rekordsiffror för ett enskilt år.
 • Introduktion av det nya norska pensionskontot EPK, med möjlighet att samla sina tjänstepensioner på ett och samma konto.
 • Lansering av Nordnet Indexfond Teknologi på samtliga våra marknader.
 • Ansökan inlämnad till Finansinspektionen om att starta eget fondbolag.
 • Succélansering av det danska aktiesparkontot, 16 procent marknadsandel på en dryg månad.
 • Flertalet nya funktioner lanserade i webb och app inklusive dark mode och förbättrade grafer.

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2021

 • Rörelseintäkterna ökade med 35 procent och uppgår till 3 628,4 (2 678,7) MSEK.
 • Justerat rörelseresultatet ökade med 56 procent och uppgår till 2 451,2 (1 575,9) MSEK.
 • Sparkapitalet per den 31 december 2021 uppgick till 802 (565) mdr SEK.
 • Kundbasen ökade med 31 procent till 1 601 000 (1 221 500) kunder.
 • Nettosparandet för helåret uppgick till 83,4 (82,1) mdr SEK.

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2021

 • Nordnets växthusgasutsläpp uppgick till 122 ton; en minskning med 20 procent jämfört med 2020. Nordnets verksamhet är klimatpositiv, och kompensation görs för 110 procent av utsläppen.
 • 57 procent av fondkapitalet är investerat i hållbara fonder (artikel 8 eller 9 enligt SFDR) och 71 procent av fondkunderna innehar hållbara fonder i sina portföljer.
 • Nordnet är första plattform i Norden att inkludera information om EU:s nya hållbarhetskategorier för fonder, artikel 8 och 9.
 • Hållbarhetsanpassning av Nordnets fyra internationella indexfonder.
 • 36,5 procent av nya kunder 2021 är kvinnor, jämfört med 31 procent i kundbasen.
 • Könsfördelningen bland medarbetare på Nordnet är oförändrat 36 procent kvinnor och 64 procent män. Andelen kvinnor vid nyrekryteringar har ökat med tre procentenheter till drygt 40 procent.

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-18 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.