2023-03-16

Nordnets styrelse föreslår erbjudande om återköp av teckningsoptioner utgivna år 2020 mot betalning i nyemitterade aktier

Styrelsen i Nordnet föreslår att årsstämman som hålls den 18 april 2023 beslutar att Nordnet ska lämna ett erbjudande om återköp av teckningsoptioner utgivna inom ramen för Nordnets teckningsoptionsprogram 2020/2023 (”LTIP 2020/2023”) (”Optionerna”) mot vederlag i form av nyemitterade aktier till optionsinnehavarna.

En extra bolagsstämma i Nordnet som hölls den 24 november 2020 beslutade att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för medarbetare i Nordnet (LTIP 2020/2023). Per idag finns det 5 799 939 utestående Optioner som kan utnyttjas för aktieteckning under en period om fyra veckor efter offentliggörandet av Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

Styrelsen har beslutat att föreslå för årsstämman att Nordnet ska lämna ett erbjudande om återköp av samtliga utestående Optioner till ett pris motsvarande de överlåtna Optionernas marknadsvärde, och där betalning för Optionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Nordnet (kvittningsvis). Erbjudandet avses löpa mellan 25 oktober – 27 oktober 2023. Erbjudandet innebär ingen ändring av villkoren för Optionerna eller LTIP 2020/2023.

Motivet till erbjudandet är att underlätta för optionsinnehavarna, vilka är anställda eller tidigare anställda i Nordnet-koncernen, att realisera värdet av Optionerna och öka sitt aktieägande i Nordnet utan att behöva finansiera betalning av lösenpriset, exempelvis genom att sälja aktier i Nordnet i marknaden. Därtill förväntas förfarandet leda till lägre utspädning av de befintliga aktieägarnas ägande i Nordnet jämfört med om Optionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.

Erbjudandet medför inte någon påverkan på Nordnets eget kapital.

För mer information om styrelsens förslag hänvisas till kallelsen till årsstämman som idag publicerats på Nordnets hemsida, www.nordnetab.com.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.