2023-03-08

Positiva trenden bruten: Färre kvinnor har ett eget sparande

Den positiva trenden med en ökande andel kvinnor som uppger att de har ett eget sparande är bruten. Det visar en undersökning från Yougov, gjort på uppdrag av nätbanken Nordnet.

- Det är dystert, men har sannolikt sin förklaring i de tuffare tiderna, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Sedan 2020 har Nordnet, med hjälp av undersökningsföretaget Yougov, undersökt i vilket utsträckning svenska kvinnor har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation eller byta arbete. För varje år har andelen kvinnor som svarat ja på frågan ökat.

– Vi har för varje år sett en ökning av andelen kvinnor som har ett eget sparande, en mycket positiv utveckling. Men 2023 bryts tyvärr denna trend, säger Frida Bratt.

2020 var andelen kvinnor som uppgav att de har ett tillräckligt stort sparande för att förändra den egna livssituationen 35 procent. Motsvarande siffra ett år senare var 38 procent, och 2022 var andelen uppe i 43 procent. Men 2023 har siffran sjunkit igen till 38 procent. Även bland män har andelen som uppger att de har ett eget sparande backat, från 48 procent under 2022 till 43 procent 2023.

– En förklaring kan vara att börsfallet under fjolåret helt enkelt minskat värdet på sparandet så pass mycket att man inte känner att det är tillräckligt stort för att göra en betydande förändring av livssituationen. Höga elpriser och matpriser har därtill satt press på plånboken och minskat utrymmet för sparande, säger Frida Bratt.

De sämre tiderna kan göra att det blir svårare för många att fortsätta spara. Men den som har möjlighet bör fortsätta månadsspara. 

– Alla, både kvinnor och män, tjänar på att ha ett eget sparande vid sidan av det gemensamma sparandet i ett hushåll. Vi kan exempelvis komma till en punkt i livet där vi vill bryta upp från något, exempelvis byta arbete, byta bostadsort, prova att starta eget eller lämna en relation. Ett eget sparande kan göra detta möjligt, och därmed öka såväl tryggheten som frihetskänslan, säger Frida Bratt.

Nordnet har också via Yougov undersökt kvinnors och mäns riskvilja i sparandet. Endast 4 procent av kvinnorna uppger att de tar hög risk för att maximera sin avkastning. Det är samma nivå som när frågan ställdes 2019. Motsvarande siffra för män är 11 procent. Hela 40 procent av kvinnorna i undersökningen uppgav att de prioriterar trygghet och låg risk, och därmed accepterar lägre avkastning i sparandet. Motsvarande siffra för män är 30 procent.

– När det gäller riskvilja visar undersökningen på tydliga skillnader mellan könen. Det är inte alltid rätt att ta hög risk, tvärtom är det klokt när det gäller kortsiktigt sparande. Men när det handlar om långsiktigt sparande som exempelvis det till pensionen, finns risk att värdet på kvinnors placeringar halkar efter om risknivån är för låg. I slutändan kan det faktiskt resultera i lägre pension för kvinnor, säger Frida Bratt.

Upplever du att du har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra din egen livssituation, till exempel säga upp dig från jobbet eller bryta upp från en relation?

                          Kvinnor            Män                  Snitt

Ja                      38 %                 43 %                40 %

Nej                   51 %                 46 %                48 %

Vet ej               11 %                  11 %                  11 %

Hur tänker du kring risknivån i ditt sparande?

Jag prioriterar trygghet och låg risk, och accepterar därmed lägre avkastning i mitt sparande

Kvinnor           Män                  Snitt

40 %                30 %                 35 %

Jag kan tänka mig att ta viss risk i mitt sparande, i syfte att få lite högre avkastning

Kvinnor           Män                  Snitt

38 %                48 %                 43 %

Jag satsar oftast på hög risk för att få möjlighet till maximal avkastning

Kvinnor           Män                  Snitt

4 %                   11 %                  7 %

Vet ej/ej relevant

Kvinnor           Män                  Snitt

18 %                 11 %                  14 %

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22-24 februari 2023 har sammanlagt 1 002 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen avseende kön, ålder och region.

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.