2022-12-09

Rättelse av tidigare skickat pressmeddelande: Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring

I en tidigare version av detta pressmeddelande angavs felaktigt att inlåningsräntan för kundtypen Active Trader på investeringssparkonto var 2,00%. Den korrekta räntan är 1,94%. Rättad version nedan.

----------------------

Den 24 november meddelade Riksbanken att styrräntan höjs till 2,50 procent från tidigare nivå på 1,75 procent, med verkan från 30 november.

Till följd av höjningen justerar Nordnet sina räntor och inför bland annat ränta på investeringssparkonto (ISK) samt kapitalförsäkring. Samtliga justeringar nedan träder i kraft 1 januari 2023, exklusive räntan för sparkonto där höjningen trädde i kraft 28 november.

Inlåningsräntor Från Till
Bas (ISK, kapitalförsäkring) 0% 0,25%
Bas (aktiedepå) 0% 0%
Private Banking (ISK, kapitalförsäkring) 0% 1%
Private Banking (aktiedepå) 0% 0%
Active Trader (ISK) 0% 1,94%
Active Trader (kapitalförsäkring, aktiedepå) 0% 2%
Sparkonto, behållning under 1 MSEK 0,25% 1%
Sparkonto, behållning över 1 MSEK 0,75% 1,50%

Särskild information om insättningsgaranti

Kontanta medel på ISK, aktiedepå och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.