Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

Din integritet är viktig för oss

Det är viktigt för oss att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter samt att du känner ett förtroende i att vi behandlar personuppgifter om dig på ett tryggt och säkert sätt. Som personuppgiftsansvarig arbetar vi ständigt med att säkerställa att våra produkter och tjänster samt interna processer möter de krav som ställs vid behandling av personuppgifter. Nedan är en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och vilka kontaktvägar du kan ta vid frågor om vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig

Nordnet Fonder AB

Org. nr. 556541-9057

Alströmergatan 39

104 25 Stockholm

Sverige

 

Personuppgiftsbehandlingar

Du som kontaktar Nordnet Fonder AB:

 

Behandling Ändamål Personuppgifter Bevaring Laglig grund
Hantering av inkommande och utgående kommunikation För att besvara inkomna frågor och klagomål på ett adekvat sätt Identitetsuppgifter

(förnamn, efternamn)

Kontaktuppgifter

(e-postadress)

Kommunikation

(uppgifter i kommunikationen)

Till dess frågor eller klagomål har hanterats slutligt och ev. tvist kan uteslutas Berättigat intresse

 

Du som är representerar kund till Nordnet Fonder AB:

 

Behandling Ändamål Personuppgifter Bevaring Laglig grund
Hantering av fonderorder och avyttringar, samt administrering av fondandelar För att fullgöra kontraktuella och rättsliga förpliktelser Identitetsuppgifter

(förnamn, efternamn, personnummer)

 

Kontaktuppgifter

(e-postadress

 

Unik identifierare

(metadata, så som User ID)

Så länge du har behörighet att representera avtalsmotparten ifråga och så länge kontraktet är gällande. Kontrakt

 

Rättslig förpliktelse

 

 

Du som är styrelseledamot eller innehar en ledande position hos någon av Nordnet Fonder AB:s ägare, eller är närstående till sådan:

 

Behandling Ändamål Personuppgifter Bevaring Laglig grund
Hantering av intressekonflikts- och närståendelista samt administrering av berörda avtal och transaktioner För att fullgöra rättsliga förpliktelser Identitetsuppgifter

(förnamn, efternamn, personnummer)

 

Professionella uppgifter (arbetstitel/position, arbetsgivare, företagsengagemang)

 

Uppgifter om den private sfären

(familjemedlemmar, civilstatus)

 

Finansiella uppgifter (kontonummer, kredituppgifter, finansiella transaktioner)

Så länge intressekonflikt eller närståendeskap föreligger. Uppgifterna kan sparas under längre tid om så krävs av lagen, vilket måste bedömas från fall till fall. Rättslig förpliktelse

 

Var personuppgifterna kommer från

Vi får in personuppgifterna från dig och de system, verktyg och tjänsteleverantörer som används för de ovan beskrivna ändamålen.

 

Vem vi delar dina personuppgifter med

De personuppgifter vi behandlar kommer att delas med våra betrodda tjänsteleverantörer i den löpande hanteringen. För att uppfylla rättsliga förpliktelser kommer vi även dela vissa personuppgifter med tillsynsmyndigheter.

 

Mer om berättigat intresse som laglig grund

Vi gör alltid intresseavvägningar i förhållande till behandlingsaktiviteter som utövas med berättigat intresse som laglig grund. I sådana avvägningar tar vi ställning till både nödvändigheten och proportionaliteten i personuppgiftsbehandlingarna.

 

Tredjelandsöverföring

Vi strävar efter att behandla alla personuppgifter inom EU/EES-område. Vi behöver dock i viss omfattning behandla personuppgifterna genom tredjelandsleverantörer, och begränsar i sådana fall personuppgifterna till datacenter inom EU/EES. Dessutom förlitar vi oss på något eller flera av följande överföringsverktyg:

 

  • EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå;
  • godkända bindande företagsbestämmelser;
  • antagna standardavtalsklausuler; eller
  • annat godkänt överföringsverktyg.

 

Den eller de valda överföringsverktygen kompletteras vidare med de säkerhetsåtgärder som är lämpliga för att åtgärda de säkerhetsrisker som de aktuella överföringsverktygen inte kan åtgärda på ett effektivt sätt. Kompletterande säkerhetsåtgärder kan vara av teknisk, kontraktuell och/eller organisatorisk karaktär.

 

Den registrerades rättigheter

  1. Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och i sådant fall få del av behandlade personuppgifter.

 

  1. Begäran om rättelse

Om du anser att någon personuppgift, som är föremål för behandling, är felaktig eller ofullständig, har du rätt att be­gära rättelse eller komplettering av den felaktiga eller ofullständiga personuppgiften.

 

  1. Begäran om radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om bevaring av personuppgifterna t.ex. är obligatorisk enligt lag eller om det föreligger ett tvingande berättigat intresse så som möjligheten att fastställa, göra gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk.

 

  1. Begäran om begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vissa personuppgifter endast får användas för vissa utvalda ändamål eller att användningen begränsas under viss tid. Rätten föreligger exempelvis för det fall en viss personuppgifts riktighet behöver verifieras eller om en personuppgiftsbehandling har genomförts utan laga stöd och du hellre kräver begränsning än radering.

 

  1. Begäran om dataportabilitet

Du har rätt att få ut kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat format (da­ta­portabilitet) eller be oss skicka densamma till en tredje part. Rätten till dataportabilitet är dock begränsad till de personupp­gifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller vårt kontraktuella förhållande.

 

  1. Invändning mot behandling

Du kan i vissa fall motsätta dig personuppgiftsbehandlingar. När det gäller behandling som stödjer sig på berättigat intresse kan du göra invändning om du t.ex. har per­sonliga skäl som är aktuella i situationen. Enligt lag får vi dock fort­sätta behandla dina personuppgifter, trots din invändning, för det fall vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som över­väger ditt integri­tetsintresse.

 

Hur du utövar dina rättigheter

För att framföra begäran enligt ovan kan du skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@nordnet.se.

Vi är måna om din integritet och vill därför uppmana dig att inte ange känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter när du skickar meddelande till oss via e-post.

Du kan också använda dig av våra blanketter:

Kontaktuppgifter vid frågor eller klagomål

Nordnet Fonder AB:

E-post: dataprotection@nordnet.se

 

Integritetsskyddsmyndigheten

Postadress:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: imy@imy.se

Hemsida: www.imy.se