Finansiell information

Rapporter

I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.

Nordnet primärkapital (AT1)

Nordnet AB (publ) har den 14 mars 2019 emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt
Godkännande av prospekt

Årsredovisningar

År Bolag Organisationsnummer
2018* Nordnet AB (publ) 559073-6681
2017** NNB Intressenter AB 559073-6681

 

* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
** Avser NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681

 

Nyckeltal

Koncernen

2018*

2017*

2016**

2015**

2014**

Rörelsemarginal i %

11%

16%

31%

36%

31%

Vinstmarginal i %

9%

13%

25%

29%

26%

Investeringar i materiella tillgångar, MSEK***

84,0

29,1

9,9

11,1

15,2

Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK***

112,1

88,0

42,6

30,1

40,4

Varav interna utgifter för utveckling, MSEK

32,5

23,1

21,6

8,1

7,4

Marknadsföringskostnader, MSEK

69,1

44,4

41,5

33,5

38,5

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK

1,70

2,05

1,58

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK

1,70

2,04

1,58

Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal aktier

22,30

9,89

19,09

Avkastning på tillgångar i %

0,1%

0,2%

0,5%

0,6%

0,6%

Avkastning på eget kapital i %

6%

8%

15%

20%

16%

Eget kapital per aktie, SEK**

11,35

10,72

9,98

Utdelning per aktie

1,00

1,30

1,00

Aktiekurs, SEK

37,30

41,00

28,20

Börsvärde vid periodens slut, MSEK

6 529

7 151

4 936

Aktiens omsättningshastighet, %

42%

32%

28%

Eget kapital, MSEK**

1 988,2

2 024,7

1 978,9

1 870,1

1 747,6

Kapitalbas konsoliderad situation, MSEK

1 455,7

1 504,7

1 295,4

1 140,6

1 270,3

Kapitalrelation konsoliderad situation

17,1%

17,4%

16,7%

15,4%

16,0%

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

174 393 815

174 950 604

175 027 886

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

174 779 791

175 299 370

175 096 811

Antal utestående aktier vid periodens slut

174 413 807

174 418 830

175 027 886

Antal heltidstjänster vid årets slut

526

474

405

427

385

* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681

** Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687

*** Exklusive företagsförvärv

 

 

Kundrelaterade nyckeltal

 

2018*

2017*

2016**

2015**

2014**

Antal aktiva kunder

765 200

669 300

566 800

490 400

432 600

Antal aktiva konton vid periodens slut

1 016 300

884 500

735 000

627 500

544 600

Totalt sparkapital vid periodens slut, miljarder SEK

286

272

235

200

166

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK

280 900

308 000

319 300

318 800

305 200

Inlåning vid periodens slut, MSEK

43 022,8

34 341,2

29 131,5

23 726,7

   19 725,6
Utlåning inkl pantsatta likvida medel vid periodens slut, MSEK

14 204,5

11 852,0

9 516,4

7 278,1

5 806,2

Utlåning vid periodens slut exklusive pantsatta likvida medel, MSEK

13 730,1 11 437,5 9 210,8

7 086,4

5 619,6

Utlåning/inlåning. %

33%

35%

33%

31%

29%

Antal avslut per år

26 119 800

26 181 300

22 931 500

19 831 700

14 642 500

Antal avslut per handelsdag

105 600

105 100

91 400

80 000

59 300

Antal avslut per aktivt konto per år

29,3

35,2

37,2

37,4

32,0

Antal avslut per aktivt konto per månad

2,5

2,9

3,1

3,1

2,7

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK

18

18

20

24

25

Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK

2 727 300

2 685 100

2 562 100

2 716 400

2 146 000

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, %

0,4%

0,5%

0,6%

0,6%

0,7%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK

1 368

1 535

1 755

2 112

2 099

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK

-1 172

-1 186

-1 173

-1 262

-1 348

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK

196

349

582

850

751

*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687

Flerårsöversikt

Resultaträkningar KSEK

2018*

2017*

2016**

2015**

2014**

Räntenetto

377 563

386 269

403 174

406 572

471 494

Provisionsnetto

695 954

640 504

589 845

624 653

478 217

Nettoresultat av finansiella transaktioner

177 981

162 429

151 518

147 193

86 445

Övriga intäkter

58 916

54 903

51 486

59 641

42 675

Summa rörelseintäkter

1 310 414

1 244 036

1 196 023

1 238 059

1 078 831

Rörelsekostnader

-1 133 239

-1 008 528

-799 191

-748 079

-698 779

Kreditförluster

-36 002

-35 301

-29 098

-41 333

-43 074

Rörelseresultat

141 173

200 207

367 734

448 647

336 978

Skatt

-23 121

-32 874

-70 688

-91 506

-60 343

Årets resultat

118 052

167 333

297 046

357 141

276 634

*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687

Balansräkningar KSEK

2018*

2017*

2016**

2015**

2014**

Kassa och tillgodohavande i centralbanker

1 344 200 392 304 436 419

Utlåning till kreditinstitut

333 024

275 591

329 045

294 691

987 482

Utlåning till allmänheten

14 204 488

11 852 046

9 516 392

7 278 083

5 806 242

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken

51 726 480

46 515 739

41 684 655

35 995 138

28 868 479

Övriga tillgångar

5 819 098

3 844 984

3 434 812

3 082 521

2 390 329

Summa tillgångar

92 119 416

80 340 562 70 450 243

60 213 294

49 243 991

Skulder till kreditinstitut

396 529

In- och upplåning från allmänheten

35 225 181

29 063 690

24 426 599

19 605 376

16 500 316

Skulder i försäkringsrörelsen

51 726 480

46 515 739

41 685 918

35 996 211

28 869 319

Övriga skulder

3 179 516

2 736 480

2 358 841

2 341 211

2 123 234

Summa skulder

90 131 177

78 315 909

68 471 358

58 339 327

47 492 869

Totalt eget kapital

1 988 239

2 024 653

1 978 885

1 873 967

1 751 122

Summa skulder och eget kapital

92 119 416

80 340 562

70 450 243

60 213 294

49 243 991

*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687

Definitioner

Aktiv kund Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett aktivt konto

Aktivt konto Konto med värde > 0 kr eller kreditengagemang.

Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på tillgångar Årets resultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avslut En registrerad transaktion på börs eller marknadsplats.En order medför ibland flera avslut.

Cash market Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och liknande instrument.

Inlåning Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i försäkringsrörelsen.

Kapitalbas Summan av kärnprimärkapital, primärkapital och supplementärkapital.

Kapitalrelation Kapitalbas i relation till totalt riskvägda exponeringsbelopp.

Klientmedel Likvida medel hos Nordnet som innehas för tredje mans räkning.

Kostnadstäckning Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till kostnader.

Kärnprimärkapital Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, uppskjuten skatt och immateriella tillgångar och vissa ytterligare justeringar enligt EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) och EU 241/2014.

Kärnprimärkapitalrelation Kärnprimärkapital dividerat med totalt riskvägda exponeringsbelopp.

Nettocourtageintäkt Provisionsintäkt per avslut efter avdrag för provisionskostnader och ej transaktionsrelaterade nettoprovisionsintäkter.

Nettocourtage per avslut Total nettocourtageintäkt dividerat med totalt antal avslut under perioden.

Nettosparande Insättningar av likvida medel och värdepapper, med avdrag för uttag av likvida medel och värdepapper.

Omsatt belopp Omsatt handelsbelopp avser våra kunders handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och liknande instrument.

Privatlån Utlåning utan säkerhet, så kallade blancolån.

Riskexponeringsbelopp Tillgångar i och åtaganden utanför balansräkningen, riskvägda enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditrisk och marknadsrisk. För operativa risker beräknas ett kapitalkrav som sedan uttrycks som riskvägda tillgångar. Gäller endast den konsoliderade situationen, dvs. exklusive försäkringsverksamheten, och inte för exponeringar som direkt dragits av från kapitalbasen.

Rörelsekostnader Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och nedskrivning av goodwill.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.

Solvenskapital (NPV) Det beräknade nuvärdet av förväntade vinster i den befintliga försäkringsaffären.

Solvenskapitalkrav (SCR) Beräknat kapitalkrav enligt Solvens 2-regelverket.

Totalt sparkapital Summan av likvida medel och marknads­värde på värdepapper för samtliga aktiva konton.

Utlåning Utlåning till allmänheten exklusive utlåning i så kallade kontokrediter som i sin helhet täcks av pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK) där utlåningsräntan på krediten motsvaras av inlåningsräntan på de pantsatta likvida medlen.

Vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till rörelseintäkter.

Kontakta oss

Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Karriär
Heidi Ershult
Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X