Finansiell information

Rapporter

I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.

Nyckeltal

Koncernen

2017

2016

2015

2014

2013

Rörelsemarginal i %

20% 

31%

36%

31%

30%

Vinstmarginal i %

17% 

25%

29%

26%

24%

Investeringar i materiella tillgångar, MSEK*

29,1 

9,9

11,1

15,2

16,5

Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK*

88,0 

42,6

30,1

40,4

13,6

Varav interna utgifter för utveckling, MSEK

22,8 

21,6

8,1

7,4

5,4

Marknadsföringskostnader, MSEK

44,4 

41,5

33,5

38,5

35,1

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK

– 

1,70

2,05

1,58

1,34

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK

– 

1,70

2,04

1,58

1,34

Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal aktier

– 

22,30

9,89

19,09

11,02

Avkastning på tillgångar i % 

0,3% 

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

Avkastning på eget kapital i %

11% 

15%

20%

16%

15%

Eget kapital per aktie, SEK**

– 

11,35

10,72

9,98

9,26

Utdelning per aktie

– 

1,00

1,30

1,00

0,85

Aktiekurs, SEK

– 

37,30

41,00

28,20

26,00

Börsvärde vid periodens slut, MSEK

– 

6 529

7 151

4 936

4 551

Aktiens omsättningshastighet, %

– 

42%

32%

28%

17%

Eget kapital, MSEK**

2 021,6 

1 978,9

1 870,1

1 747,6

1 621,0

Kapitalbas, MSEK

1 504,7 

1 295,4

1 140,6

1 270,3

1 205,0

Kapitalrelation, %

17,4% 

16,7%

15,4%

16,0%

16,6%

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

– 

174 393 815

174 950 604

175 027 886

175 027 886

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

– 

174 779 791

175 299 370

175 096 811

175 027 886

Antal utestående aktier vid periodens slut

– 

174 413 807

174 418 830

175 027 886

175 027 886

Antal heltidstjänster vid årets slut

474 

405

427

385

330

* Exklusive företagsförvärv

** Exklusive minoritet

 

Kundrelaterade nyckeltal

 

2017

2016

2015

2014

2013

Antal aktiva kunder

669 300 

566 800

490 400

432 600

394 700

Antal aktiva konton vid periodens slut

884 500 

735 000

627 500

544 600

487 800

Totalt sparkapital vid periodens slut, miljarder SEK

272 

235

200

166

136

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK

308 000 

319 300

318 800

305 200

278 800

Inlåning vid periodens slut, MSEK

34 341,2 

29 131,5

23 726,7

21 095,9

16 899,6

Utlåning vid periodens slut inklusive pantsatta likvida medel, MSEK

11 852,0 

9 516,4

7 278,1

5 806,2

5 455,5

Utlåning vid periodens slut exklusive pantsatta likvida medel, MSEK

11 437,5  9 210,8

7 086,4

5 619,6

5 368,3

Utlåning/inlåning. %

35% 

33%

31%

29%

34%

Antal avslut per år

26 181 300 

22 931 500

19 831 700

14 642 500

13 565 700

Antal avslut per handelsdag

105 100 

91 400

80 000

59 300

54 700

Antal avslut per aktivt konto per år

35,2 

37,2

37,4

32,0

32,9

Antal avslut per aktivt konto per månad

2,9 

3,1

3,1

2,7

2,7

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK

18 

20

24

25

24

Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK

2 685 100 

2 562 100

2 716 400

2 146 000

1 925 300

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, %

0,5% 

0,6%

0,6%

0,7%

0,8%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK

1 535 

1 755

2 112

2 099

2 118

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK

-1 186 

-1 173

-1 262

-1 348

-1 391

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK

349 

582

850

751

727

Flerårsöversikt

Resultaträkningar KSEK

2017

2016

2015

2014

2013

Räntenetto

386 269

403 174

417 926

471 494

476 670

Provisionsnetto

640 504

589 845

624 653

478 217

403 330

Nettoresultat av finansiella transaktioner

162 429

151 518

147 193

86 445

65 287

Övriga intäkter

54 903

51 486

59 641

42 675

37 948

Summa rörelseintäkter

1 244 105

1 196 023

1 238 059

1 078 831

983 235

Rörelsekostnader

-961 473

-799 191

-748 079

-698 779

-650 484

Kreditförluster

-35 301

-29 098

-41 333

-43 074

-38 756

Rörelseresultat

247 331

367 734

448 647

336 978

293 995

Skatt

-34 507

-70 688

-91 506

-60 343

-60 150

Årets resultat

212 824

297 046

357 141

276 634

233 845

Balansräkningar KSEK

2017

2016

2015

2014

2013

Kassa och tillgodohavande i centralbanker

392 304  436 419

Utlåning till kreditinstitut

272 556 

329 045

294 691

987 482

967 567

Utlåning till allmänheten

11 852 046 

9 516 392

7 278 083

5 806 242

5 455 533

Tillgångar i försäkringsrörelsen

46 515 739 

41 684 655

35 995 138

28 868 479

23 764 928

Övriga tillgångar

21 302 696 

18 483 732

16 645 382

13 358 798

9 334 197

Summa tillgångar

80 335 341 

70 450 243

60 213 294

49 243 991

39 522 225

Skulder till kreditinstitut

– 

396 529

In- och upplåning från allmänheten

29 063 690 

24 426 599

19 605 376

16 500 316

12 898 569

Skulder i försäkringsrörelsen

46 515 739 

41 685 918

35 996 211

28 869 319

23 756 601

Övriga skulder

2 734 357 

2 358 841

2 341 211

2 123 234

1 232 674

Summa skulder

78 313 786 

68 471 358

58 339 327

47 492 869

37 896 844

Totalt eget kapital

2 021 555 

1 978 885

1 873 967

1 751 122

1 625 381

Summa skulder och eget kapital

80 335 341 

70 450 243

60 213 294

49 243 991

39 522 225

Definitioner

Aktiv kund Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett aktivt konto

Aktivt konto Konto med värde > 0 kr eller kreditengagemang.

Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på tillgångar Årets resultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avslut En registrerad transaktion på börs eller marknadsplats.En order medför ibland flera avslut.

Cash market Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och liknande instrument.

Inlåning Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i försäkringsrörelsen.

Kapitalbas Summan av kärnprimärkapital, primärkapital och supplementärkapital.

Kapitalrelation Kapitalbas i relation till totalt riskvägda exponeringsbelopp.

Klientmedel Likvida medel hos Nordnet som innehas för tredje mans räkning.

Kostnadstäckning Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till kostnader.

Kärnprimärkapital Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, uppskjuten skatt och immateriella tillgångar och vissa ytterligare justeringar enligt EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) och EU 241/2014.

Kärnprimärkapitalrelation Kärnprimärkapital dividerat med totalt riskvägda exponeringsbelopp.

Nettocourtageintäkt Provisionsintäkt per avslut efter avdrag för provisionskostnader och ej transaktionsrelaterade nettoprovisionsintäkter.

Nettocourtage per avslut Total nettocourtageintäkt dividerat med totalt antal avslut under perioden.

Nettosparande Insättningar av likvida medel och värdepapper, med avdrag för uttag av likvida medel och värdepapper. 

Omsatt belopp Omsatt handelsbelopp avser våra kunders handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och liknande instrument.

Omsättningshastighet Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier vid årsskiftet.

Privatlån Utlåning utan säkerhet, så kallade blancolån.

Riskexponeringsbelopp Tillgångar i och åtaganden utanför balansräkningen, riskvägda enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditrisk och marknadsrisk.

Rörelsekostnader Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och nedskrivning av goodwill.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.

Solvenskapital (NPV) Det beräknade nuvärdet av förväntade vinster i den befintliga försäkringsaffären.

Solvenskapitalkrav (SCR) Beräknat kapitalkrav enligt Solvens 2-regelverket.

Totalt sparkapital Summan av likvida medel och marknads­värde på värdepapper för samtliga aktiva konton.

Utlåning Utlåning till allmänheten exklusive utlåning i så kallade kontokrediter som i sin helhet täcks av pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK) där utlåningsräntan på krediten motsvaras av inlåningsräntan på de pantsatta likvida medlen.

Vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till rörelseintäkter.

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X