2008-02-20

Bokslutskommuniké 2007

Helåret 2007

• Antal konton växte med 24%, kundernas sparkapital med 12% och antal avslut med 17%
• Rörelseintäkterna ökade med 19% till 785,6 mkr (661,0 mkr)
• Resultatet efter skatt minskade med 5% till 196,3 mkr (206,7 mkr), inkluderat kostnader av engångskaraktär, 22,7 mkr
• Resultatet per aktie efter skatt före utspädning minskade med 5% till 1,19 kr (1,25 kr)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (0,50 kr)

Fjärde kvartalet

• Rörelseintäkterna ökade med 13% till 193,4 mkr (171,8 mkr)
• Resultatet efter skatt minskade med 64% till 15,3 mkr (42,7 mkr)
• Resultatet per aktie efter skatt före utspädning minskade med 65% till 0,09 kr (0,26 kr)
• Poster av engångskaraktär belastade fjärde kvartalet med 31,5 mkr. Utrangering samt ny bedömning av avskrivningstakt avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar svarade för 20,1 mkr, avgångsvederlag för 9,2 mkr, nedskrivning av goodwill för 0,2 mkr samt övrigt för 2,0 mkr.

Detta är Nordnet
Nordnet erbjuder sparande i aktier, fonder och pensioner och har 185 000 aktiva konton i sex länder. I vårt utbud finns aktier på sju marknader, över 900 fonder från 70 olika förvaltare och ett komplett pensions- och försäkringssparande. Nordnet AB (publ) är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Mid Cap-listan.

VD-kommentar
Fortsatt stark tillväxt
Jag tror Nordnet kan fortsätta att ha en stark tillväxt. Vi ska fördubbla intäkterna på tre till fem år med bibehållen och hög rörelsemarginal, men för att lyckas med det krävs följande omedelbara och konkreta åtgärder:

• Norden är vår hemmamarknad, där ska vi stärka vår position ytterligare,
• Upprätta en affärsplan med tydliga mål för vår internationella satsning,
• Fokusering och renodling där verksamheter och produkter som inte bidrar till lönsamheten ska åtgärdas,
• Kostnadsfokus. Kostnaderna ökar i för hög takt, därför görs en total översyn av kostnaderna,
• Större fokus på försäljning genom etablering av försäljningskontor i Köpenhamn och Helsingfors,

Under året växte antalet konton med 24 procent, våra kunders samlade sparkapital med närmare 12 procent och vi gjorde 17 procent fler avslut jämfört med 2006. I Finland växte antalet konton med 179 procent. Vi lanserade flera nya produkter och tjänster såsom en helt ny webbtjänst, banktjänster i Sverige, pensioner och fonder i Norge och fondtorg i Danmark. Men dessvärre nådde vi ändå inte upp till de förväntade nivåerna på intäkterna och inte heller de övergripande målen för verksamheten, detta främst för att kostnaderna utvecklades i en icke önskvärd takt. Under 2007 blev det tydligt att för att kunna fortsätta växa med bibehållen lönsamhet krävs ökad struktur. Jag tillträdde som ny vd för Nordnet den 15 november 2007. Mitt första uppdrag från styrelsen blev därför att göra en översyn av verksamhetens strategi. Detta arbete presenterades vid ett styrelsemöte den 4 februari, där jag kunde konstatera att Nordnet är ett mycket framgångsrikt och lönsamt företag, men att även ett bra företag kan göras bättre.

Den turbulenta inledningen på börsåret 2008 har gett en mycket hög aktivitet hos våra kunder. Trots osäkra utsikter på marknaden tror vi att intresset för sparande i aktier och fonder kommer att vara fortsatt stort. Vi kommer att lägga stor vikt vid att fortsätta att utveckla andra intäktskällor än courtaget. Målsättningen är att inom två år nå 100 procents kostnadstäckning från icke-courtagerelaterade intäkter. Med fokus på kostnadskontroll och god lönsamhet ser jag fram emot ett spännande år.

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta Carl-Viggo Östlund, tel. 08-506 330 30, 070-609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet AB (publ)
Box 14077, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 141
Tel: 08-506 330 30
E-post: info@nordnet.se
Organisationsnummer: 556249-1687

Bolagets hemsida: www.org.nordnet.se
Koncernens hemsidor: www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de, www.nordnet.lu, www.aktiedirekt.se, www.vcw.se

Filer