2022-01-04

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 5 123 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 246 800 avslut per börsdag. Nya kunder i december uppgick till 21 500, och antalet nya kunder under 2021 är 379 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av december till 1 600 900. Nettosparandet i december var 6,2 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 83,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista december är 802 miljarder SEK och utlåningen 25,4 miljarder SEK.

December November Förändring December Förändring
2021[1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 600 900 [2] 1 579 400 1,4% 1 221 500 31,1%
Nettosparande (Mdr SEK) 6,2 [2] 6,5 -4,7% 9,5 -34,8%
Sparkapital (Mdr SEK) 802 777 3,2% 565 41,9%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[3] 12,4 12,6 -1,8% 9,2 34,7%
Bolån 8,9 8,6 2,9% 6,5 36,6%
Privatlån 4,1 4,1 0,3% 4,0 3,5%
Total utlåning 25,4 25,3 0,2% 19,7 29,0%
Antal avslut[4]
Sverige 1 919 000 2 452 100 -21,7% 1 951 000 -1,6%
Norge 1 042 700 1 333 100 -21,8% 1 553 900 -32,9%
Danmark 1 006 900 1 228 200 -18,0% 1 104 400 -8,8%
Finland 1 155 200 1 284 900 -10,1% 1 092 500 5,7%
Totalt 5 123 800 6 298 300 -18,6% 5 701 800 -10,1%
Andel avslut utanför hemmamarknad 29,6% 31,4% -1,8% 29,6% 0,1%
Snitt antal avslut per handelsdag[5]
Sverige 91 400 114 100 -19,9% 97 600 -6,4%
Norge 49 700 60 600 -18,0% 77 700 -36,0%
Danmark 47 900 55 800 -14,2% 55 200 -13,2%
Finland 57 800 58 400 -1,0% 54 600 5,9%
Totalt 246 800 288 900 -14,6% 285 100 -13,4%

[1] Siffrorna avseende december 2021 är preliminära.
[2] Under december har kundbasen reducerats med 300 aktiva kunder samt nettosparandet påverkats negativt med 37 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.