2023-01-04

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 3 865 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 185 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i december är 7 300 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 158 500 brutto och 106 800 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av december till 1 707 800. 

Nettosparandet i december var 700 miljoner SEK, och det totala nettosparandet under 2022 uppgår 36,3 miljarder SEK. Nettosparandet har under perioden september-november påverkats negativt med totalt 3 miljarder kronor på grund av ett omstrukturerat samarbete med en partner inom kapitalförvaltningsområdet på den danska marknaden. Utflödet av sparkapital till följd av det ändrade samarbetet har endast marginell intäktsmässig påverkan på Nordnet.

Det totala sparkapitalet hos Nordnet den sista december var 715 miljarder SEK och utlåningen 27,3 miljarder SEK.

December November Förändring December Förändring
2022[1] 2022 en månad 2021 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 707 800 1 700 500 0,4% 1 601 000 6,7%
Nettosparande (Mdr SEK) 0,7 0,8 -12,5% 6,2 -88,7%
Sparkapital (Mdr SEK) 715 730 -2,1% 802 -10,8%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 12,3 12,1 2,1% 12,4 -0,3%
Bolån 10,9 10,8 0,5% 8,9 22,7%
Privatlån 4,1 4,1 -0,9% 4,1 -1,1%
Total utlåning 27,3 27,0 1,0% 25,4 7,6%
Antal avslut[3]
Sverige 1 577 000 1 900 800 -17,0% 1 918 900 -17,8%
Norge 758 800 994 800 -23,7% 1 042 700 -27,2%
Danmark 754 600 812 500 -7,1% 1 006 800 -25,0%
Finland 774 800 925 900 -16,3% 1 155 200 -32,9%
Totalt 3 865 200 4 634 000 -16,6% 5 123 600 -24,6%
Andel avslut utanför hemmamarknad 27,4% 25,6% 1,8% 29,6% -2,2%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 75 100 88 400 -15,0% 91 400 -17,8%
Norge 36 100 45 200 -20,1% 49 700 -27,4%
Danmark 35 900 36 900 -2,7% 47 900 -25,1%
Finland 38 700 42 100 -8,1% 57 800 -33,0%
Totalt 185 800 212 600 -12,6% 246 800 -24,7%

[1] Siffrorna avseende december 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.  
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.