2022-02-02

Nordnet: Månadsstatistik januari

I januari gjordes 5 895 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 291 700 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 27 000 och totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 628 000. Nettosparandet i januari var 9,3 miljarder SEK, sparkapitalet den sista januari var 764 miljarder SEK och utlåningen 26,0 miljarder SEK.

Januari
2022[1]
December
2021
Förändring
en månad
Januari
2021
Förändring
ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 628 000[2] 1 601 000 1,7% 1 287 300 26,5%
Nettosparande (Mdr SEK) 9,3[2] 6,2 50,0% 10,9 -14,7%
Sparkapital (Mdr SEK) 764 802 -4,7% 594 28,7%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[3] 12,8 12,4 3,2% 9,8 30,7%
Bolån 9,1 8,9 2,1% 6,6 36,2%
Privatlån 4,1 4,1 0,3% 4,0 3,5%
Total utlåning 26,0 25,4 2,3% 20,4 27,1%
Antal avslut[4]
Sverige 2 126 200 1 918 900 10,8% 2 430 900 -12,5%
Norge 1 322 700 1 042 700 26,9% 2 064 000 -35,9%
Danmark 1 119 200 1 006 800 11,2% 1 675 000 -33,2%
Finland 1 327 400 1 155 200 14,9% 1 434 500 -7,5%
Totalt 5 895 500 5 123 600 15,1% 7 604 400 -22,5%
Andel avslut utanför hemmamarknad 28,6% 29,7% -1,1% 34,6% -6,0%
Snitt antal avslut per handelsdag[5]
Sverige 109 000 91 400 19,3% 131 400 -17,0%
Norge 63 000 49 700 26,8% 103 200 -39,0%
Danmark 53 300 47 900 11,3% 83 800 -36,4%
Finland 66 400 57 800 14,9% 75 500 -12,1%
Totalt 291 700 246 800 18,2% 393 900 -25,9%

[1] Siffrorna avseende januari 2022 är preliminära.
[2] Under januari har kundbasen reducerats med 100 aktiva kunder samt har nettosparandet påverkats negativt med 18 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Bilder