2022-08-02

Nordnet: Månadsstatistik juli

I juli gjordes 3 809 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 181 400 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i juli är 8 500 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 102 700 brutto och 50 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av juli till 1 651 500. Nettosparandet i juli var 3,4 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 32,9 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juli var 740 miljarder SEK och utlåningen 26,5 miljarder SEK.

Juli Juni Förändring Juli Förändring
2022[1] 2022 en månad 2021 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 651 500 1 643 000 0,5% 1 494 400 10,5%
Nettosparande (Mdr SEK) 3,4 1,7 100,0% 6,4 -46,9%
Sparkapital (Mdr SEK) 740 691 7,1% 727 1,7%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 12,0 12,4 -2,8% 11,6 4,1%
Bolån 10,4 10,3 1,7% 7,8 34,6%
Privatlån 4,0 4,0 0,0% 4,1 -0,5%
Total utlåning 26,5 26,7 -0,6% 23,4 13,4%
Antal avslut[3]
Sverige 1 505 900 1 574 100 -4,3% 1 830 700 -17,7%
Norge 779 400 1 032 000 -24,5% 1 075 900 -27,6%
Danmark 755 900 754 900 0,1% 914 400 -17,3%
Finland 768 500 746 400 3,0% 998 900 -23,1%
Totalt 3 809 700 4 107 400 -7,2% 4 819 900 -21,0%
Andel avslut utanför hemmamarknad 24,3% 25,8% -1,5% 28,9% -4,6%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 71 700 78 700 -8,9% 83 200 -13,8%
Norge 37 100 49 100 -24,4% 48 900 -24,1%
Danmark 36 000 35 900 0,3% 41 600 -13,5%
Finland 36 600 35 500 3,1% 45 400 -19,4%
Totalt 181 400 199 200 -8,9% 219 100 -17,2%

[1] Siffrorna avseende juli 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.