2024-07-03

Nordnet: Månadsstatistik juni

I juni gjordes 3 773 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 200 700 avslut per börsdag. Nya kunder i juni uppgick till 16 300 och och antalet nya kunder under 2024 är 112 500. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av juni till 1 975 300. Nettosparandet i juni var 5,1 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 37,4 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juni var 963 miljarder SEK och utlåningen 31,5 miljarder SEK.

Juni Maj Förändring Juni Förändring
2024[1] 2024 en månad 2023 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 975 300 1 959 000 0,8% 1 786 500 10,6%
Nettosparande (Mdr SEK) 5,1 8,0 -36,3% 3,3 54,5%
Sparkapital (Mdr SEK) 963 953 1,1% 798 20,7%
varav inlåning (Mdr SEK) 68 71 -4,2% 73 -6,3%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 16,6 15,8 4,8% 13,9 19,9%
Bolån 11,2 11,2 0,0% 11,0 2,2%
Privatlån 3,6 3,7 -1,2% 3,9 -8,0%
Total utlåning 31,5 30,7 2,3% 28,8 9,4%
Antal avslut[3]
Sverige 1 473 000 1 763 700 -16,5% 1 452 000 1,4%
Norge 799 200 878 400 -9,0% 791 400 1,0%
Danmark 852 000 931 800 -8,6% 758 200 12,4%
Finland 648 800 800 600 -19,0% 636 000 2,0%
Totalt 3 773 000 4 374 500 -13,8% 3 637 600 3,7%
Andel avslut utanför hemmamarknad 31,3% 31,4% -0,1% 28,1% 3,2%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 81 800 86 000 -4,9% 72 600 12,7%
Norge 40 000 46 200 -13,4% 36 000 11,1%
Danmark 44 800 46 600 -3,9% 36 100 24,1%
Finland 34 100 38 100 -10,5% 30 300 12,5%
Totalt 200 700 216 900 -7,5% 175 000 14,7%

[1] Siffrorna avseende juni 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Bilder