2021-11-02

Nordnet: Månadsstatistik oktober

I oktober gjordes 5 468 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 260 300 avslut per börsdag. Nya kunder i oktober uppgick till 19 500, och antalet nya kunder under 2021 är 335 200. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 1 556 700. Nettosparandet i oktober var 6,0 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 70,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober är 762 miljarder SEK och utlåningen 24,9 miljarder SEK.

Oktober September Förändring Oktober Förändring
2021[1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 556 700[2] 1 537 200 1,3% 1 146 900 35,7%
Nettosparande (Mdr SEK) 6,0[2] 3,3 81,1% 5,1 17,2%
Sparkapital (Mdr SEK) 762 728 4,7% 461 65,2%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[3] 12,3 11,9 3,5% 8,0 52,9%
Bolån 8,5 8,2 3,4% 6,1 39,0%
Privatlån 4,1 4,1 0,3% 4,0 2,9%
Total utlåning 24,9 24,2 2,9% 18,1 37,2%
Antal avslut[4]
Sverige 2 241 600 2 102 600 6,6% 2 135 700 5,0%
Norge 1 160 100 1 196 400 -3,0% 1 229 900 -5,7%
Danmark 983 700 995 300 -1,2% 767 200 28,2%
Finland 1 083 400 1 161 500 -6,7% 979 800 10,6%
Totalt 5 468 800 5 455 800 0,2% 5 112 600 7,0%
Andel avslut utanför hemmamarknad 29,3% 28,1% 1,2% 22,9% 6,4%
Snitt antal avslut per handelsdag[5]
Sverige 106 700 95 600 11,6% 99 300 7,5%
Norge 55 200 54 400 1,5% 55 900 -1,3%
Danmark 46 800 45 200 3,5% 34 900 34,1%
Finland 51 600 52 800 -2,3% 44 500 16,0%
Totalt 260 300 248 000 5,0% 234 600 11,0%

[1] Siffrorna avseende oktober 2021 är preliminära.
[2] Under oktober har kundbasen reducerats med 1 500 aktiva kunder samt nettosparandet påverkats negativt med 44 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.