2021-10-04

Nordnet: Månadsstatistik september

I september gjordes 5 456 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 248 000 avslut per börsdag. Nya kunder i september uppgick till 20 600, och antalet nya kunder under 2021 är 316 700. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av september till 1 538 200. Nettosparandet i september var 3,3 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 64,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista september är 728 miljarder SEK och utlåningen 24,1 miljarder SEK.

September Augusti Förändring September Förändring
2021¹ 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 538 200 1 517 600 1,4% 1 122 900 37,0%
Nettosparande (Mdr SEK) 3,3 5,7 -42,9% 2,3 41,4%
Sparkapital (Mdr SEK) 728 749 -2,8% 478 52,3%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning [2] 11,8 11,7 1,0% 8,0 48,0%
Bolån 8,2 8,0 2,6% 5,8 40,5%
Privatlån 4,1 4,1 0,6% 4,0 2,5%
Total utlåning 24,1 23,8 1,5% 17,8 35,3%
Antal avslut [3]
Sverige 2 102 800 2 137 100 -1,6% 2 087 800 0,7%
Norge 1 196 400 1 105 500 8,2% 1 130 600 5,8%
Danmark 995 300 1 034 600 -3,8% 711 000 40,0%
Finland 1 162 400 1 144 300 1,6% 902 200 28,8%
Totalt 5 456 900 5 421 500 0,7% 4 831 600 12,9%
Andel avslut utanför hemmamarknad 28,1% 29,5% -1,5% 24,7% 3,4%
Snitt antal avslut per handelsdag [4]
Sverige 95 600 97 100 -1,5% 94 900 0,7%
Norge 54 400 50 300 8,2% 51 400 5,8%
Danmark 45 200 47 000 -3,8% 32 300 39,9%
Finland 52 800 52 000 1,5% 41 000 28,8%
Totalt 248 000 246 400 0,6% 219 600 12,9%

[1] Siffrorna avseende september 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.