2023-10-04

Nordnet: Månadsstatistik september

I september gjordes 3 606 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 171 700 avslut per börsdag. Nya kunder i september uppgick till 12 900 och antalet nya kunder under 2023 är 116 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av september till 1 824 200. Nettosparandet i september var 2,7 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 24,9 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista september var 785 miljarder SEK och utlåningen 29,1 miljarder SEK.

September Augusti Förändring September Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 824 200 1 811 300 0,7% 1 677 500 8,7%
Nettosparande (Mdr SEK) 2,7 4,5 -40,0% -0,7 485,7%
Sparkapital (Mdr SEK) 785 808 -2,8% 681 15,4%
varav inlåning (Mdr SEK) 70 72 -2,4% 88 -21,0%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 14,0 13,9 0,4% 11,7 19,6%
Bolån 11,2 11,0 1,8% 10,6 5,3%
Privatlån 3,9 3,9 0,3% 4,1 -5,6%
Total utlåning 29,1 28,8 0,9% 26,4 9,9%
Antal avslut[3]
Sverige 1 404 900 1 531 500 -8,3% 1 778 500 -21,0%
Norge 832 100 961 100 -13,4% 983 200 -15,4%
Danmark 712 500 856 100 -16,8% 788 100 -9,6%
Finland 657 300 746 000 -11,9% 911 400 -27,9%
Totalt 3 606 800 4 094 700 -11,9% 4 461 200 -19,2%
Andel avslut utanför hemmamarknad 27,0% 30,6% -3,6% 26,0% 1,0%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 66 900 66 600 0,5% 80 800 -17,2%
Norge 39 600 41 800 -5,3% 44 700 -11,4%
Danmark 33 900 37 200 -8,9% 35 800 -5,3%
Finland 31 300 32 400 -3,4% 41 400 -24,4%
Totalt 171 700 178 000 -3,5% 202 700 -15,3%

[1] Siffrorna avseende september 2023 är preliminära. 
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel. 
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden. 
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
 

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Bilder