Nordnet Livsforsikring

Om Nordnet Livsforsikring

Nordnet Livsforsikring AS ble stiftet 19. juni 2014. Selskapet er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensionsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge.

Nordnet Livsforsikring AS mottok i oktober 2014 konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet, og inngikk 27. juni 2014 en avtale med sitt morselskap om overdragelse av Nordnet Pensionsforsikring NUF sin virksomhet. Overdragelsen ble gjennomført 20. april 2015, da hele den norske virksomheten, dvs. alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilknyttet Nordnet Pensionsforsikring NUF ble overført til Nordnet Livsforsikring AS.

Solvens II er et nytt fullharmoniserte EU regelverket for forsikringsselskaper som trådde i kraft 1. januar 2016. Solvens II-regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) og Solvens II-forskriften. Dette regelverket krever nye rapporteringer og noen av rapportene skal offentliggjøres på nettsidene til selskapet. På denne siden vil du finne denne rapporten samt årsberetninger fra selskapet.

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X